Modest Van Diest (1921-2020)

Modest Van Diest, geboren op 23 december 1921, is overleden op 28 september 2020. We overlopen hier even zijn lange bondse carrière in Hove.

Het gezin Van Diest-Sneyers werd lid van onze vereniging in 1951.

In het expo-jaar 1958 wordt Modest Van Diest (36 jaar) opgenomen in het bestuur van de Hovese Bond der Kroostrijke Gezinnen. Het bestuur telde toen 10 leden. De voorzitter was Mon Plochaet, ondervoorzitter was Antoon Hofman, Frans Aertbeliën was secretaris en penningmeester was Jos Lemmens.

In 1960 neemt Modest de zegeldienst over van Antoon Hofman.
(In datzelfde jaar werd Jos Wijckmans secretaris van onze afdeling.)
In een gestencild rondschrijven aan de leden, gedateerd 1.10.60, lezen we:

“ Geachte leden,
Bij het begin van het nieuwe werkjaar, vragen wij Uwe biezondere aandacht voor het volgende:
De boekjes met kortingzegels dienen binnengebracht, bij de heer M. VAN DIEST, Azalealei 27, op zaterdag 15 oktober 1960, ofwel de week daaropvolgend ’s avonds na 19 u.
Voor de leden uit de St. Jozefparochie zal de heer Van Diest een zitdag houden in de nieuwe wijkschool, J. Matthheessensstraat op zaterdag 22 oktober van 2 tot 3 u. in de namiddag. “

Modest verzorgde deze zegeldienst tot eind 1976, en is daarna steeds een actief bestuurslid gebleven. Hij vertegenwoordigde een 10-tal jaar de Gezinsbond in de centrumraad van het Dienstencentrum en is  wijkverantwoordelijke in de Bloemenwijk gebleven tot eind 2012.
Het sociale werk dat hij destijds startte in onze afdeling (inbegrepen het organiseren van zitdagen), ontplooide hij nadien ten volle in de gemeentepolitiek, waar iedereen hem ook het beste van kent als gemeenteraadslid en schepen.
Zonder veel woorden, met de bril op de punt van de neus en de pen in de hand stond Modest steeds ten dienste van mensen die moeilijkheden ondervonden met o.a. overlevings- en andere pensioenen.
Modest kwam in de bestuursvergaderingen luisteren naar de Bondse standpunten, en dat hij het niet altijd gemakkelijk heeft gehad tijdens die vijfenvijftig jaar bestuurslid in de Bond is –achteraf gezien- begrijpelijk. Modest zat dikwijls tussen twee vuren: enerzijds zijn politieke vrienden in de gemeente, en anderzijds zijn politiek-kritische Bondse vrienden. De Bond vroeg aan de politici in het bestuur op zijn minst dat zij het standpunt van de Bond zouden verdedigen…
En toch heeft Modest de Bond nooit in de steek gelaten. En dit siert hem.

We blijven ons hem herinneren als een wijkverantwoordelijke met  een stiptheid waar vele collega’s nog een voorbeeld kunnen aan nemen.

’55 jaar bestuurslid’ is uniek in de Hovese Bondse geschiedenis en wellicht ook ver daarbuiten.

Bedankt Modest.