Participatiecharter

Baantjes trekken in het zwembad ? Mee naar een toneelvoorstelling van cult-uurtjes? Zin in samen te turnen met je kleuter? Mee op kamp met JAanimo ? … leuke dingen die we allemaal graag doen. Maar voor sommigen weegt het prijskaartje vaak zwaar door op het gezinsbudget.

De Gezinsbond vindt het belangrijk dat iedereen kan deelnemen aan socio-culturele en sportieve activiteiten in Hove. Immers vrijtijdsbesteding geeft aan volwassenen en kinderen de kans om aan te sluiten bij het maatschappelijk leven.

Daarom ondertekende de Gezinsbond met overtuiging – en nam trouwens hiervoor het initiatief – het participatiecharter voor socio-culturele en sportieve activiteiten in Hove. De Gezinsbond – Hove engageert zich hiermee tegenover gezinnen die het financieel moeilijker hebben tot het volgende:

1. De Gezinsbond voert een inclusief beleid zodat iedereen kansen krijgt lid te worden of deel te nemen aan onze activiteiten. Zo staat onze vereniging ook open voor kansarmen en zoeken we steeds naar mogelijkheden om de betrokkenheid van kansarme gezinnen te verhogen.

2. De Gezinsbond engageert zich om op een respectvolle manier om te gaan met kansarme leden/deelnemers. Onze vereniging zal hen van harte verwelkomen en opvangen. We voeren hierbij een actief onthaalbeleid, zonder evenwel te betuttelen of te stigmatiseren.

3. Daar de prijs één van de drempels is tot deelname aan socio-culturele en sportieve activiteiten, gaat de Gezinsbond steeds op creatieve wijze op zoek naar manieren om ons aanbod zo betaalbaar mogelijk te maken en lidgeld en deelnameprijs te beperken.

4. De Gezinsbond engageert zich om een lager tarief te hanteren voor deelnemers/leden waarvan na sociaal onderzoek door de sociale dienst van het OCMW blijkt dat er financiële problemen zijn die deelname onmogelijk maken of ernstig bemoeilijken. Hierbij wordt volgende procedure gevolgd:

• De Gezinsbond vermeldt in de communicatie altijd duidelijk de kosten voor deelname aan activiteiten en van lidmaatschap en vermeldt telkens even duidelijk dat men bij het OCMW terecht kan om eventuele betalingsproblemen te bespreken.
• Aan mensen waarvan geweten is of vermoed wordt dat het betalen van lidgeld of deelnameprijs een probleem vormt, wordt uitdrukkelijk maar discreet vermeld dat ze bij de sociale dienst van het OCMW terecht kunnen voor eventuele financiële ondersteuning.
• De ouders van het lid/de deelnemer neemt/nemen op eigen initiatief of na doorverwijzing door de vereniging contact op met het OCMW.
• Op basis van een sociaal onderzoek van de sociale dienst zal de OCMW-raad beslissen of de persoon in kwestie aanspraak kan maken op een verlaagd tarief, nl. de helft van het initiële tarief.
• Het OCMW betaalt het bedrag voor deelname/lidgeld aan de cliënt en controleert of dit bedrag effectief aan het lidgeld/deelnameprijs wordt besteed.
• Jaarlijks bezorgt het OCMW de vereniging een overzicht van het aantal mensen dat een verlaagd tarief werd toegekend. Hierbij worden geen namen vernoemd.
• De vereniging betaalt op basis van dit overzicht de helft van de bijdrage van het OCMW terug aan het OCMW
.
5. Betalingsmoeilijkheden worden door de Gezinsbond steeds discreet behandeld, met respect voor de privacy van het betrokken lid/deelnemer (en zijn gezin).

6. Als het om kinderen gaat, zullen wij hen niet aanspreken over of betrekken bij eventuele betalingsproblemen. De communicatie hierover wordt discreet gevoerd met de ouders.

7. De Gezinsbond voorziet minstens één gratis ‘proefles’ alvorens mensen lidgeld moeten betalen. Deze mogelijkheid zullen we duidelijk communiceren.

BESLUIT :

Wie financiële problemen heeft om te kunnen deelnemen aan één van onze activiteiten of om lid te worden van de Gezinsbond, kan zich steeds voor informatie wenden tot de voorzitter – 03/454 38 41 of tot het O.C.M.W.